T: +48 690 18 97 13 E-MAIL: OFFICE@TABLEART.PL

Generalne warunki współpracy

Generalne warunki współpracy są wiążące pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą od momentu złożenia zamówienia przez Odbiorcę. Przestają być wiążące tylko w przypadku podpisania oddzielnej umowy pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą. Wszelkie ustalenia, zmiany muszą mieć formę pisemną. Jako formę pisemną uznaje się list lub e-mail.

1. Oferty

1.1 Wyłącznie oferty pisemne będą wiążące.

1.2 Potwierdzenie zamówienia czyni naszą ofertę ostatecznie wiążącą dla obu stron.

1.3 Podatek VAT będzie dodany oddzielnie.

1.4 Minimalna wielkość zamówienia to 1 000 złotych netto z darmowym transportem.

1.5 Odbiorca ma prawo do modyfikacji zamówienia. Jednakże wszelkie zmiany ilościowe czy terminowe muszą być zaakceptowane przez Dostawcę.

1.6 Dostawca rezerwuje sobie prawo zmiany ceny dostawy w przypadku nagłego wzrostu kosztów produkcji lub innych kosztów związanych z produktem.

2. Transport

2.1 Dostawca gwarantuje organizację transportu dla każdego zamówienia.

2.2 Dostawca ponosi koszty transportu do odbiorcy, z wyłączeniem zamówień poniżej 1 000 złotych netto.

2.3 Produkty w transporcie są nieubezpieczone. Na życzenie Odbiorcy wyroby mogą zostać ubezpieczone na koszt Odbiorcy.

2.4. W większości przypadków dostawa odbywa się z magazynu Producenta. Własność towaru pozostaje nadal Dostawca ,czyli Tomasz Miszczak Tableart Sp z o.o. s.k.

3. Termin dostawy, Gwarancja

3.1 Wiążący jest tylko potwierdzony pisemnie termin dostawy. O wszelkich ewentualnych opóźnieniach w dostawie odbiorca zostanie poinformowany przez Dostawcę w najszybszym możliwie terminie w formie pisemnej.

3.2 Odbiorca nie może domagać się roszczeń w stosunku do Dostawcy w przypadku, gdy brak lub opóźnienie dostawy wynika z przyczyn niezależnych od Dostawcy np. strajk w fabryce, pożar, ekstremalne warunki pogodowe, force majeure.

3.3 Jeśli powyższe zdarzenia z pkt. 3.2. trwałyby dłużej niż 2 miesiące obydwie strony mają prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia.

3.4 Przechowywanie zamówionych produktów

    a) W przypadku przesunięcia terminu odbioru produktów przez Odbiorcę, Dostawca zorganizuje przechowanie zamówionych produktów na koszt i ryzyko Odbiorcy.

    b) Dostawca ma prawo wymagać od odbiorcy bieżących płatności za poniesione koszty przechowywania produktów.

4. Wielkość zamówień

4.1 Dostawca ma obowiązek dostarczenia zgodnej z zamówieniem ilości produktów do Odbiorcy.

4.2 Różnice w wymiarach, wadze, kolorze mogą zaistnieć. Wynikłe są one z technologicznego procesu produkcji. W przypadku, gdy nie odbiegają one radykalnie od standardowego produktu danego typu, Odbiorca nie ma prawa do składnia roszczeń dotyczących tych produktów.

4.3 Dostawca gwarantuje, że dostarczone produkty dla Odbiorcy są wolne od wad prawnych.

5. Prawa autorskie

5.1 Producenci wyrobów oferowanych przez Dostawcę posiadają pełnię praw do wzoru, struktury każdego produkowanego przez nich produktu. Jakiekolwiek kopiowanie produktów jest zabronione.

Używanie marek producentów na materiałach reklamowych lub każdym innym nośniku wymaga każdorazowej pisemnej zgody dostawcy.

5.2 Odbiorca jest zobligowany do nieprzekazywania informacji, które otrzyma od Dostawcy w ramach prowadzonej działalności. Za takowe uznaje się informacje dotyczące polityki cenowej, sprzedażowej, marketingowej, informacje dotyczące produktu oraz wszelkie inne informacje mogące wpłynąć na pozycję rynkową dostawcy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Dostawca ma prawo dochodził pokrycia pełnych strat, jakie poniósł w związku z tą sytuacją.

6. Opakowanie

Cena zawiera opakowanie giftowe, jeśli takie występuje.

Jest możliwość wykonania specjalnego opakowania do każdej serii.

7. Reklamacje

7.1 W przypadku reklamacji ilościowych muszą być one zgłoszone najpóźniej w ciągu 1 dnia od otrzymania dostawy.

7.2 Wszelkie reklamacje jakościowe wynikające z wad technologicznych będą rozpatrywane w następujący sposób:

    a) Odbiorca przesyła 1 wzór do Dostawcy.

    b) Dostawca przesyła dany wzór do laboratorium Producenta w celu analizy technologicznej produktu.

    c) W przypadku zaakceptowania reklamacji przez producenta Dostawca na swój koszt wymieni wadliwe technologicznie produkty.

    d) W przypadku, gdy producent uzna, iż produkt jest zgodny z kryterium jakościowym producenta, reklamacja nie zostanie uznana.

    e) Dostawca ma maksymalnie 60 dni na rozpatrzenie reklamacji.

    f) Dostawca nie będzie uwzględniał gwarancji, gdy wyrób jest używany niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z technicznymi zasadami użytkowania, w przypadku własnoręcznych napraw produktu, w przypadku własnoręcznych modyfikacji produktu np. znakowania.

8. Własność produktów

Dostawca jest właścicielem produktu do momentu całkowitej zapłaty za towar.

Dostawca może zgłosić prawa do produktów zakupionych przez Odbiorcę również w przypadku, gdy inne produkty dostarczone przez Dostawcę do Odbiorcy nie zostały zapłacone. Dopiero w przypadku pełnego uregulowania przez odbiorcę należności za wszystkie dostawy od dostawcy, prawo do własności dostarczonych produktów przechodzi na rzecz odbiorcy.

9. Retencja aktu własności

9.1 Dostawca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych informacji dotyczących jego działalności oraz statusu finansowego.

9.2 W przypadku prawdopodobieństwa bankructwa, jurysdykcji sądowej lub zagrożenia finansów Odbiorcy powodujących przypuszczenie, że nastąpi sytuacja, iż odbiorca będzie zalegał z zapłatą dla Dostawcy, Odbiorca ma obowiązek bezwzględnego powiadomienia o tym Dostawcy. W przypadku takiej sytuacji Dostawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego wstrzymania dostaw do Odbiorcy. Odbiorca nie ma prawa do składania roszczeń w stosunku do Dostawcy w takim przypadku.

9.3 Jeśli Odbiorca zalega z płatnościami więcej niż 10 dni, Dostawca ma prawo do wstrzymania wszystkich dostaw. Odbiorca ma obowiązek zapłacić za wszelkie koszty powstałe ze względu na wstrzymanie dostaw, np. koszt przechowywania produktów.

Odbiorca nie może się również domagać rekompensaty za niedostarczone produkty.

Dostawca zobowiązuje się przechowywać zamówione przez odbiorcę produkty w sposób prawidłowy.

9.4 Strony będą się starały rozstrzygać spory na zasadzie negocjacji.

W przypadku skierowania sprawy do Sądu, miejscem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Gospodarczy w Poznaniu.

10. Warunki płatności

10.1 Termin płatności taki jak na fakturze.

10.2 Dostawca rezerwuje sobie prawa do zmiany warunków zakupu w przypadku ryzyka braku zapłaty za produkty przez Odbiorcę.

10.3 W przypadku, gdy istnieją koszty dodatkowe, które ponosi Dostawca, np. odsetki za opóźnioną płatność, Dostawca ma prawo pokryć z płatności Odbiorcy w pierwszej kolejności powstałe dodatkowe koszty, a następnie płatność właściwą za produkty.

Odsetki za zwłokę są naliczane zgodnie z wysokością odsetek ustawowych ustaloną przez Ministerstwo Finansów w danym roku kalendarzowym za każdy dzień zwłoki.

10.4 Dostawca ma prawo do dostaw częściowych..

10.5 Odbiorca zgadza się do użycia swoich danych w celu przetwarzania danych zgodnie z ustawą RODO.

10.6. W przypadku braku zapłaty w terminie, Odbiorca akceptuje, że traci uzyskane rabaty, które uzyskał, które są wyszczególnione na umowie.

11. Obszar działania

11.1. Odbiorca jest zobowiązany do sprzedaży wyrobów w uzgodnionym z dostawcą kanale dystrybucyjnym.

11.2 W przypadku sprzedaży wyrobów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym kanale dystrybucji wymagana jest pisemna zgoda dostawcy.

12. Zamówienia należy kierować:

ul.Kutrzeby 14/4
61-719 Poznań
office@tableart.pl